Navigácia

O škole

 

História a súčasnosť školy


        Základná škola Dominika Tatarku sa nachádza v malebnej obci Plevník-Drienové pod úpätím Malého Manína v okrese Považská Bystrica v Trenčianskom kraji.
        Podľa ústneho podania vznikla rímsko katolícka škola v našej obci okolo roku 1805.
        Učilo sa v sedliackej chalupe. Prvým učiteľom v tejto škole bol František Šujanský z Beckova. Vyučoval tu asi 40 rokov po slovensky. Po ňom učil v obci učiteľ Čelko a po jeho odchode učil v obci prvý diplomovaný učiteľ Mikuláš Littera. Vyučoval tu vyše 40 rokov až do svojej smrti a je pochovaný na miestnom cintoríne.
        V roku  1927 bola v obci zriadená štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom československým . Tri triedy sa striedavo učili v jednej učebni. Správcom školy bol ustanovený Jozef Hajdúček. V týchto rokoch mala naša obec prvého študenta trenčianskeho gymnázia Jozefa Pavlínu.
        Dňa 28. októbra 1930 bola slávnostne otvorená novovybudovaná štátna ľudová škola. Prvým správcom bol Jozef Vašina. V roku 1956 sa začalo s prístavbou a v roku 1959 škola už mala osem učební, štyri kabinety, riaditeľňu a zborovňu.
        Od  roku 1997 škola nesie meno spisovateľa Dominika Tatarku a od 1. januára 1998 sa škola stáva právnym subjektom. V súčasnej dobe je škola plnoorganizovaná, má 9 tried a jedno oddelenie školského klubu.
        Z dlhoročných riaditeľov  školy spomenieme:

            - P. Sedláčka
            - M. Fuchsovú
            - Š. Paľka
            - F. Bačíkovú
            - M. Vršanského
            - F. Korčianovú
            - A. Hlávkovú
            - J. Martinku
            - Š. Baňáka
            - P. Pružinca
            - P. Gajdoša
            - J. Stanča
            - M. Stančovú.

        Od roku 1999 funkciu riaditeľky školy zastáva PaedDr. Dagmara Smataníková a funkciu zástupkyne riaditeľa školy vykonáva Mgr. Anna Piačková.

        Zriaďovateľom školy je Obec Plevník-Drienové.

        V súčasnosti vyučuje na škole 14 členný učiteľský kolektív a pracujú tu štyria nepedagogickí zamestnanci. Vo výchovno-vzdelávacej oblasti škola dosahuje dobré výsledky. Je zapojená do mnohých projektov. Na základe projektu Škola podporujúca zdravie bola zaradená do národnej siete týchto škôl. Zásluhou projektu Ekopolis bolo pri škola vybudované ekoihrisko. Za pomoci zriaďovateľa a prostredníctvom projektu Infovek bola v škole zriadená moderná počítačová učebňa s inernetom. Projektom „ Elektronizácia a modernizácia knižníc“ získala škola stotisíc korún na zriadenie elektronickej knižnice. Ako jedna z mála škôl na Slovensku nesie naša škola čestný názov „ Zelená škola“. Je zameraná na environmentálnu výchovu, triedenie odpadu, zber ekopakov a ochranu flóry a fauny v jej okolí.
        V súčasnosti škola pracuje na projekte „ Premena tradičnej školy na modernú“, ktorý bude zameraný na získanie didaktických a počítačových učebných pomôcok , na zriadenie špeciálnych učební a na vzdelávanie učiteľov školy v oblasti informačno-komunikačných technológií a v počítačovej gramotnosti.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové
    Plevník-Drienové 284
    018 26 Plevník-Drienové
  • tel: +42142 4382185
    fax: +42142 4262588

Fotogaléria